Barkbåtens förskola har 36 barn och har mycket anda kvar från den tid då förskolan var ett föräldrakooperativ. När jag talar med ledningen för förskolan berättar de att de är mer än hälften förskollärare som arbetar med barnen och att alla i personalen gör ett fantastiskt jobb. Vid nyrekrytering, vilket förskolan hitintills bara behövt göra vid ganska få tillfällen, är förhållningssättet som personen har till barnen det allra viktigaste.

Barngrupperna är små och personaltäta och genom det blir det mycket enklare att hålla uppe balansen i kvalitetsarbetet, tycker ledningen. Den tid som avsätts för ett reellt kvalitetsarbete görs tillsammans i barngruppen, det är där man ser om man har en fungerande verksamhet eller inte. Självklart dokumenteras kvalitetsarbetet, men det har sin tyngdpunkt någon annanstans än i administration.

Under året löper olika teman och arbetet är Reggio Emilia-inspirerat. Det tar sig bland annat till uttryck i synsättet på ”det kompetenta barnet” där pedagogiken alltid ställer barnet i centrum. På hösten arbetar förskolan med temat Barnkonventionen, teknik och experiment och på våren Barnkonventionen samt ett skuggtema med barnens egna önskningar och önskedagar. Alla barn är med och jobbar i alla teman.

2016 fick förskolan en utmärkelse som giftfri förskola. De berättar stolt att de har mycket bra och god mat och att de tidigt arbetat med miljöfrågor. De uttrycker också att de verkligen har uppskattat priset från Nacka kommun som bidragit till att synliggöra arbetet.

Förskolan har en tvådelad gård, en för lite mindre utmaningar och en för lite större. När jag gästar förskolan är leken i full gång och skratten från glada och lekande barn hörs tydligt.  I anslutning till förskolebyggnaden finns en jättestor terrass där alla barn som behöver sova middag, gör det ute – året runt.

Jag tar med mig det fantastiskt fina temaarbetet förskolan gör med Barnkonventionen. Trådarna från Barnkonventionen, som syns så tydligt i de olika rummen i förskolan, är vävda in i läroplanen för förskolan på ett mycket fint och respektfullt sätt gentemot barnen, som tidigt i livet får med sig värdegrunds- och inflytandefrågor. Jag ställer frågan – vad kan vara viktigare?

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

När jag kommer till Vilans förskola och skola samt modersmålsenheten i Nacka, möts jag av rektor och biträdande rektorer som till 2/3 är nya på skolan. Alla tre har höga förväntningar och är entusiastiska att få vidareutveckla de olika verksamheterna. Det finns 165 förskolebarn och 250 elever på Vilan, där skolledningen gläds åt att det är så många barn i förskolan som stannar kvar i förskoleklass och skola, det är ett gott tecken på många sätt. Många ger uttryck för att de uppskattar utemiljön alldeles särskilt. De flesta lärarna är behöriga, legitimerade och mycket kompetenta, också det mycket positivt och borgar för en god kvalitet. Skolledningen som är ny tillsammans uppskattar också nätverket som de har runt sig på Västra Sicklaön och förskolor och skolor i närheten.

Skolan kommer framgent att sätta ljuset på fritidshemmet och satsa lite extra där då erfarenheterna är att med riktigt bra fritidshemsverksamhet ökar kunskapsresultaten i skolan, därför att verksamheterna befruktar varandra på ett så bra sätt. Skolledningen har gemensamma tankar om vad eleverna kan behöva för att så att säga ”blomma ut” och har landat i att också arbeta med stöd till elever, som i ett eller flera ämnen, under kort eller längre tid, är i behov av det.

På Vilan ligger också modersmålsenheten i Nacka där biträdande rektor berättar om verksamheten och om hur viktigt det är med bra samarbeten både inom och över kommungränserna. För modersmålsenheten är nätverken som de deltar i jätteviktiga när verksamheterna ska utvecklas både i funktion och i digital teknik. Möjligheterna är många och vägvalen spännande. Studiehandledning på modersmålet har kommit mycket långt i sin utveckling på flera skolor och det finns flera goda exempel både i kommunala och fristående skolor. Biträdande rektor nämner både Stavsborgsskolan och Vittra i Saltsjö-Boo. Han belyser också att kvalitetstänkandet och forskningen har satt ljuset på språket idag och att det är mycket positivt att så sker, för det går mycket fort för våra nyanlända elever att lära sig och komma in i skolarbetet. Med rätt och snabb hjälp från professionella lärare, kommer det att bli riktigt bra för elevernas kunskapsutveckling.

Jag tar med mig energin från tre utvecklingsentusiaster till skolledare och vår mycket intressanta diskussion om vikten av att språket behöver stå i centrum för alla barn och elever för att maximera och stimulera deras lärande.

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

Kyrkvikens förskola är en Pysslingförskola där barnen ofta arbetar med olika teman som knyter ihop de olika läroplansdelarna. Pedagogiken i förskolan går också ut på att i så hög utsträckning som möjligt involvera föräldrarna. I förskolans digitala verktyg återkopplas den dokumentation och det material som läggs in i barnens lärloggar. Föräldrarna kan läsa lärloggen via dator eller mobil och via de digitala verktygen får de också ett verksamhetsbrev varannan månad. Det gör att det övergripande arbetet på förskolan går att följa vilket skapar en delaktighet för föräldrarna som verkar vara mycket modernt och är mycket uppskattat.

När jag besöker förskolan har de en afrikansk vecka som ett tema i vad som kallas måltidspedagogik. Barnen har en hög grad av inflytande när teman bestäms och varierar över kort och lång tid.

På förskolan finns det ungefär en tredjedel av vardera förskollärare, barnskötare och de som inte har någon sådan utbildning. Förskolan har i dagarna startat ett praktikantprojekt för att se om det kan vara en väg in i förskollärar- eller barnskötaryrket. Extra satsningar görs också på barnskötarna, som är mycket uppskattade i verksamheten.

Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på alla håll och ledder för att fånga styrkor och förbättringsområden på förskolan. Personalen har verktyg för att mäta pedagogiska processer och kartlägger verksamheten på olika sätt, till exempel genom att filma. Det blir då tydligare att se och reflektera över barnens och personalens förmågor, förhållningssätt och lärande och sätta in det i ett läroplansperspektiv. Materialet används sedan i medarbetarsamtal där återkoppling, reflektion och utveckling kopplas till aktiviteter för justeringar eller förbättringar. Förskolan har genom åren fått mycket höga bedömningar av sin kvalitet när verksamheten blivit inspekterad eller observerad, vilket förskolecheferna förstås tycker är roligt, men som också inspirerat till fortsatt utvecklingsarbete.

Jag tar med mig det omfattande arbetet kring den digitala dokumentationen kring varje barn på förskolan och det mycket avancerade kvalitetsarbetet som personalen jobbar med varje dag för varje barns maximala utveckling och stimulerande lärande.

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

När jag i veckan besökte Stavsborgsskolan möttes jag av en hel vägg full med läroplansmål i svenska och matematik, samt betygskriterier för betygen E, C och A. Motsvarande mål sitter lite överallt i skolan i olika ämnen. För en utbildningsfantast som jag, är det ett kärt möte och en ständig påminnelse om det som handlar om skolans kärnuppdrag. Härligt att möta det direkt, som ett varmt välkomnande om varför man är där och vad man sysslar med i skolan, med och för varenda elev – varje dag.

Vi har precis fått resultaten i skolvalet och det är riktigt många elever i år som valt Stavsborgsskolan i första hand och jag börjar genast fråga skolledningen om hur de lyckats så fantastiskt bra i årets skolval. Jag får tre direkta svar, vi har gjort det genom att skapa arbetsro och trygghet som är grunden för allt lärande, vi har gjort det med satsningar tillsammans med våra mycket skickliga lärare som arbetar i team kring eleverna och vi har gjort det genom att tillsammans skapa en god kommunikation mellan skolorna i området och med föräldrarna. Låter enkelt, men jag vet hur hårt arbete det är som ligger bakom förbättrade resultat och vilken tid det brukar ta. Hårt arbete av alla, ledning, personal och inte minst elever, leder självklart till positiva spiraler och här har man gjort det tillsammans – och på kort tid. Det konstaterar jag är imponerande!

Faktum är att skolan kunnat ta sin utgångspunkt i förändringsarbetet med stöd och hjälp dels av en mycket skarp skolinspektionsrapport som kom för några år sedan och dels ett förändringsprojekt kallat PRIO som gett flera användbara verktyg för att med krafttag höja elevernas resultat på skolan. Det har också varit ett stort arbete med att få ordning på elevhälsoprocessen och att hitta formerna för ett inkluderande arbetssätt. Men mycket är nu på plats och har börjat rulla och då kan man se att arbetet leder till resultat vart man än vänder sig.

Skolledningen beskriver också att skolan idag arbetar med ett nytt nätverk i fritidshemmet och att det ger positiva effekter på en gång. Skolan är också mån om att få in idrott- och föreningslivet i skolan. Satsningarna på personalen finns exempelvis i en gemensam och lyckad studiedag med extra anpassningar som tema.

Jag tar med mig en väldigt fin känsla när jag berättar om min spaning på Stavsborgsskolan. En skola som nu växer så det knakar i antalet elever och som nu börjar se resultaten av att det man sätter ljuset på, växer till något riktigt bra. Nu gäller det att fortsätta vattna!

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade, Skolor |

Jag träffar skolledningen på Fisksätraskolan som bland annat berättar om ett projekt om skolutveckling. Utgångspunkten för detta projektet som skolan just nu arbetar med är att barn och elever ska vara glada i sitt lärande och ha kul medan man lär sig.

Fisksätraskolan skapade i julas en egen CD-skiva med elevernas egna texter och med musiker från branschen som spelar och hjälpt till. Med sångtexterna som framförs av eleverna har de tränat sig i svenska och musik. Eleverna fick också uppträda på flera ställen bland annat på äldreboenden i Nacka. Den 20 maj kommer eleverna från Fisksätraskolan att vara med och uppträda i Nacka aula i ett specialarrangemang tillsammans med Nacka musikskola, där fler grundskolor och gymnasieskolor och 25 föreningar bjudits in. Skolledningen berättar att eleverna i alla deltagande skolor genom musiken och språket får se och uppleva andra vägar till lärande.

Fisksätraskolan har också tillsammans med Neglinge skola och Igelboda skola olika samarbeten, bland annat i hem- och konsumentkunskap. Skolledningen menar att samarbetena i alla former är väldigt bra för alla elever och för lärarna. Man har sina egna kompetensområden och kan dela med sig av sina erfarenheter på olika sätt, se sig om i närområdet och dra nytta av närheten till varandras skolor. Fisksätraskolan har många behöriga och legitimerade lärare med lång erfarenhet och skolledningen berättar om hur de påbörjat tankegångarna kring att eventuellt arbeta med framgångsforskning à la Kroksmark. På skolan finns en förstelärare som arbetar med språkutveckling.

I förskolan finns personal som arbetar med den pedagogiska utvecklingen av verksamheten. Förskolan har också påbörjat ett arbete som bygger broar över till skolan på ett naturligt sätt. Projekten i förskolan ska utgå från lärmiljöer som ska kunna tilltala och locka barnen till lärande. Ett projekt som förskola arbetar med just nu kallas ”Herr Kattsson”. Det finns en bok att lyssna till och alla barnen gör egna katter som ser olika ut. Herr Kattssonprojektet har många olika delar, till exempel inom matematik och teknik, som rimmar bra med förskolans läroplan. I Herr Kattssonprojektet samspelar förskolebarnen med tredje- och fjärdeklassarna i skolan vilket innebär att värdegrundsarbetet också finns med som en del.

Jag tar med mig glädjen i och kring skolans projektarbete med musik och språk. Det finns så många sätt att hitta maximal utveckling och stimulerande lärande och jag tror att detta projektet kommer att ge många ringar på vattnet för de elever som deltar. Det handlar också om att få bygga musik på riktigt och att få vara med och skapa en egen CD-skiva och uppträda på scen. Det var väl Lill Lindfors som sjöng ”Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik…”? Måste gå till Nacka aula och lyssna den 20 maj!

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Förskolor, Okategoriserade, Skolor |

Det är vinter med snö när vi denna februaridag besöker föräldrakooperativet Svanen. De äldre barnen är på väg tillbaka till förskolan efter att ha varit på teaterutflykt, de yngre barnen leker ute på förskolans gård. Bakom förskolan finns den jättestora och välbesökta skogen i Nackareservatet.

Förskolan har en montessoriinriktning och innemiljön präglas av många sensoriska material. Det praktiska kommer i första rummet, men tonvikten finns också på språk och kultur.

Förskolechefen berättar om glädjen i att arbeta nära och tillsammans med aktiva föräldrar, som har olika ansvarsområden att samverka kring. Lokalerna är rymliga och inbjuder barnen till lek på många olika sätt. Det finns också ett jättefint akvarium med dykar-dockor, en spännande och färgglad plats att stå och titta på och fundera en liten stund.

Hon berättar också om hur förskolan tänker på att förankra allt det pedagogiska arbetet med läroplanen för förskolan och hur förskolan tre gånger per termin följer upp vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Förskolan har, förutom Nacka kommuns kundenkät, en egen enkät till alla föräldrar. I årets enkät tog förskolepersonalen fasta på att många önskade att det skulle vara mer musik på förskolan. På så sätt startade sju musikgrupper som i projektform blandat arbetar med yoga, instrument, rytmik och stavelser.

I och med att förskolan är relativt liten är det nära till flexibla problemlösningar, menar förskolans ledning, och de får ofta besök av barn som inte längre går i förskolan. Den feedback personalen får från de barnen är värdefull och finns dokumenterad på olika sätt bland annat på tavlor i ateljén.

Jag tar med mig den lilla förskolans gemyt och målinriktade projekt, både ute i kanten av skogen och inne. Jag tar också med mig det stora engagemang och den professionella värme förskolans ledning visade kring montessoripedagogikens upplägg tillsammans med aktiva föräldrar.

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

Trots att det pågår intensiva skoldagar på Kunskapsskolan i Nacka är det ett rofyllt arbetsklimat som jag känner direkt när jag besöker skolan. Eleverna sitter i olika mindre grupper i ämneskorridorerna och på andra platser i skolan och jobbar både i grupp och individuellt. Ämneskorridorerna är försedda med grupprum i glas och det finns alltid lärare på plats för att hjälpa eleverna framåt.

Eleverna jag talar med arbetar med ”steg” i svenska och förklarar för mig att stegämnen är matematik, svenska, engelska och moderna språk. Eleverna som sitter tillsammans går i årskurs 9 och håller på med olika steg, men i ämnet svenska. Senare på dagen kommer de att ha en ”föreläsning” och morgondagen är planerad för ”workshop”.

På fråga vad eleverna tar med sig från Kunskapsskolan in i gymnasieskolan svarar de unisont – arbetssättet, där man har god nytta av den studieteknik som man utforskat under de fyra år de gått på skolan. Eleverna får träna sig i att planera, strukturera och ta ansvar och det gör de med goda resultat som följd. Eleverna som jag talar med menar också att de tar med sig stämningen på skolan, sammanhållningen och kompisskapet. Lärarna på skolan får också mycket beröm av eleverna, som upplever att de får den coachning som de behöver och lite till av sina handledare, för att nå sina mål. Lärare och elever arbetar tätt tillsammans och har många avstämningsstationer på ett läsår. Den bild eleverna ger mig gör mig glad, det finns hopp för svensk skola!!!

Skolledningen instämmer i bilden som eleverna gett och tillägger att det är svårt att rekrytera lärare i länet, men ännu mer komplext att hitta riktigt bra handledare. Skolan tar emot studenter som är på praktik i sin lärarutbildning (VFU) och kan då attrahera matchningen mellan student-lärare-skola. Det märks att skolledningen arbetat intensivt med rekrytering för de flesta av skolans lärare är legitimerade och några håller på att slutföra sina sista poäng i lärarutbildningen. Det finns också fyra förstelärare på skolan som har särskilda uppdrag.

Eleverna i Kunskapsskolan i Nacka har under en lång tid haft mycket goda resultat både i nationella prov och betyg. Det krävs ett stort arbete från skolledningens sida för att bibehålla de goda resultaten och att ha fortsatt koll på både helhet och delar. Ett spännande område som skolan kommer att arbeta mer med är att synliggöra elevernas förmågor, både i undervisningen och i de olika basgrupperna från 6:an till 9:an. Det finns planer att framgent utöka verksamheten med årskurserna 4 och 5, något som också är en stor utmaning, inte minst vad gäller den lärmiljö som fysiskt ska byggas och komma på plats. Skolan är också mycket positiv till att fortsätta ta emot fler nyanlända elever och har startat kompetensutvecklingen för att få med sig erfarenheter i arbetet. För elever i behov av särskilt stöd väljer skolan att ha utbildade lärare som stöd i undervisningen.

Jag upplever i våra samtal att skolledningen tillsammans med eleverna med lust och engagemang verkligen tar sig an dessa utmaningar och jag ser fram emot att hålla utkik på utvecklingen på alla sätt! Jag tar med mig en av skolans framgångsfaktorer och mitt goda hopp om att alla elever, varje dag får planera, strukturera och ta ansvar – på riktigt! Det ger helt uppenbarligen resultat!

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

Pepparkakstider, det doftar sååå gott när jag kliver in på Pilens förskola! Några barn håller på att baka och några pysslar.

Några är ute och leker i snön och några leker med spännande leksaker. Jag ser att leksakerna bland annat är kopplade till naturvetenskapliga experiment och förskolans läroplan, men för barnen är det kulor i vackra färger, tävlingslust och just lek som gäller, även det i enlighet med läroplanen. Härligt att se och en stimulerande stämning vart jag än vänder mig i lokalerna!

Det finns aktiviteter och pedagoger som jobbar för högtryck, tillsammans med barnen. I samtal med barnen får jag höra många kloka tankar om vikten av glitter, ljus och framförallt Lucia som stundar.

 

I förskolan arbetar pedagogerna helt synligt och i enlighet med sin egen devis om att “fånga lek och glädje och att framtiden finns i varje nu”. På Pilens förskola tycker ledningen att det är jätteviktigt att fortsätta att rekrytera förskollärare och att fortsätta arbetet med förskollärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Pilens förskola. Ledningen berättar att de balanserar förskollärartillgången med minst en förskollärare per avdelning och flera utbildade barnskötare. De har hitintills lyckats väl med det och har nu också över tio procent män i personalen. Vidare har de ett pågående kontaktnätverk och visst samarbete med de andra Att Växa-förskolorna i Nacka, som är mycket uppskattat och bra.

Förskolan Pilen har precis haft en observation i kommunsamarbetet VÅGA VISA och de tyckte att det var oerhört positivt att få besök av observatörerna som kommer från olika kommuner (förutom Nacka så är det Sollentuna, Danderyd, Upplands Väsby och Ekerö). Förskolan uppskattade metoden, besöken och rapporten och kommer att använda den parallellt med det egna kvalitetsarbetet.

Jag tar med mig många bilder av full aktivitet på förskolan, med barn, om barn, till barn och för barn är de tankar jag bär med mig från mitt besök. Det magiska i att synliggöra förskolans läroplan och få den att kännas på djupet – som sagt en mycket härlig känsla!

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

En traditionell glöggfika har precis avslutats på förskolan Nyckelpigan när jag kommer på besök den 1 december. En av de härliga, årliga tillställningarna med massor av föräldrar, barn och pedagoger. En annan börjar närma sig och det är Lucia. Skogen och musiken tar också mycket plats i verksamheten. Förskolan har temaarbeten av olika slag, men ett specifikt finns med som en röd tråd genom verksamhetsåren, kamratskap.

Överhuvudtaget talar alla i ledningen för förskolan om vikten av det värderingsstyrda och vikten av att alla är välkomna. Föräldrar i synnerhet och de har en stående inbjudan och de kommer också lite nu och då. Trygghet som en bas att stå på i livet är viktigt att grundlägga redan hos små barn. Ambitionerna att genomföra det arbetet tillsammans med föräldrarna är given i vårt samtal.

Personalen berättar att de arbetar med devisen “Jag ser dig, jag hör dig och jag visar dig empati!” Förskolan prioriterar personalresurser, så att alla barn i alla barngrupperna ska kunna få det som de har rätt till. Det i sin tur kräver ett samspel mellan personalen i de olika grupperna, men gör också alla delaktiga mot samma mål.

 

Kvalitetsarbetet är en viktig del i förskolans verksamhet och de berättar om det gemensamma arbetet med kontinuerliga kvalitetsuppföljningar. Förskolan var nybyggd för fyra år sedan och det är och har varit en fantastisk resa att göra, menar ledningen.

Jag tar med mig den varma lärmiljön som finns i “väggarna” och värdegrundstemat om kamratskap. Världen skulle se lite annorlunda ut om vi skulle se varandra som kompisar istället för fiender! Barn kan definitivt förändra världen!

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |

Detta besök skulle jag kunna sammanfatta som “En mörk novemberdag med besök på Sigfridsborgs skola med förskolor gör livet ljust”! Skolans ledning beskrev den resa som startades för några år sedan, med att “sätta skolan på kartan”.

Ett visionsarbete inleddes och det upplevs och känns som att ledning, lärare, barn och elever har kommit en bit på väg, men vill fortsätta resa! Det känns lustfyllt, även om jag begriper att det också bygger på hårt arbete och höga förväntningar. Det finns många delar i värdegrundsarbetet och hela ledningen beskriver hur barn och elever arbetar med det. LIKA – UNIKA är ett exempel på det.

Skolledningen beskriver hur man arbetat med att se till att bibehålla och få en mycket hög kompetens på pedagogerna som arbetar i förskolan, fritidshemmet och skolan och att de känner sig stolta och nöjda med alla medarbetare som gör ett fantastiskt jobb i alla verksamheterna. På skolan finns också många projekt som berör alla elever, men särskilt de som har ett särskilt behov av stöd. Alla förskolor och skolan håller på att på olika sätt kompetensutveckla sig, för att kunna möta barnens och elevernas behov på bästa sätt. Vi diskuterade också gemensamt de utmaningar som finns i en verksamhet som växer så att det knakar, och fort går det!

Jag tar med mig att ingredienserna trygghet, hög kompetens bland pedagogerna och en god portion lust till lärande ger en himla god kaka!

Tänk vad det gör att ställa barn och elever i centrum/fokus/mitten och hålla i och hålla ut, även när det blåser! Jag tar också med mig tankarna om “skolan mitt i byn-känslan” och det starka “mind-set” som finns i verksamheterna. Det verkar vara ett framgångskoncept!

Vid “kikaren” Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun

Publicerat i Okategoriserade |