Idag fortsätter jag som gäst i stadsdirektörens blogg, att ge dig som läser en fjärde byggsten för kvalitet i förskola och skola.

Kunskaper. Jag ska inte trötta er med en exposé över kunskapsbegreppet, som har sina rötter redan i de gamla grekernas tid! Förenklat handlar det i mitt huvud om lust, både min egen och andras, och möjligheten till utmaningar jag nästan inte tror mig att klara, och inte att förglömma hårt arbete!

Resultatet ska speglas i utveckling, progression och ge en rikedom, vara lätt att bära och aldrig kunna tas ifrån mig. Det är viktigt att få verktyg till att tolka och förstå min tillvaro och samtid, överallt och hela livet. Självklart har förskolor och skolor ett viktigt uppdrag, men det är ju inte bara i förskolan och skolan vi lär oss saker och får kunskaper. Ansvaret vilar på oss alla oavsett vad vi arbetar med!

Vilka som kommer att bli de viktigaste kunskaperna i framtiden är svårt att säga, även om vi ibland tror oss kunna det. Säkert är i alla fall att det inte är de kunskaper som kommer att vara de viktigaste i framtiden. Glidningen mellan generationerna går långsamt, så den kan vara svår att upptäcka men i läroplanerna för förskolor och skolor finns skyldigheter och vägledning.

Några exempel från läroplanen på kunskaper elever behöver och ska ha:

  • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
  •  Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
  •  Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Jag påstår att vi aldrig någonsin i svensk utbildningshistoria haft större möjligheter att ge barn och elever förutsättningar för ett gott liv i det demokratiska kunskapssamhälle vi lever. Vår digitala utveckling hjälper till, förstärker och ökar möjligheterna. För den som är intresserad av digital kommunikation med unga kan med fördel ta del av Elza Dunkels forskning. Hon har forskat och skriver om digitala möjligheter och förhållningssätt till de bekymmer som ibland följer med i den snabba tekniska utvecklingen.

Vi behöver på alla sätt vara där barn och elever är. Vi behöver tala med och lyssna på barn och elever och på allvar intressera oss för vad de redan vet, vad de redan kan och ta vara på deras klokskap, Min övertygelse är att vi först då på riktigt kommer att få se världens bästa förskola och skola, för alla – varje dag – överallt!

 

 

 

 

 

 

 

Imorgon fortsätter jag förklara hur jag tänker att världens bästa skola byggs.

/Susanne Nord

Publicerat i Okategoriserade |

Inflytande. I Nacka är visionen öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen är att vi verkligen ska tro på folk, att alltid utgå ifrån att alla vill och kan ta ansvar. Visionen och grundläggande värderingen gillar jag skarpt och är två av skälen till att jag arbetar i Nacka!

I den del i läroplanerna som handlar om barns och elevers ansvar och inflytande förutsätts det att barn och elever med stigande ålder och mognad tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Eleven ska successivt få utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Det står även att eleven ska ha kunskaper om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

I de uppföljningar och utvärderingar som under en längre tid gjorts av oss och av andra, kan man se att de yngre eleverna upplever en högre grad av inflytande än de äldre eleverna. Alltför få av de äldre eleverna är nöjda med det inflytande de upplever sig ha. Slutsatsen vi kan dra är att ju äldre eleverna blir, desto mindre möjlighet har de att påverka sitt lärande. Hur ska vi förstå det, det är inte logiskt, det borde väl vara tvärt om? Sätter vi ljuset på denna fråga tillräckligt och från rätt håll?

För mig handlar inflytande om att kunna styra och leda mig själv och andra, att kunna ta kontroll och skapa ordning och balans i min egen läroprocess, hitta mina strategier och intressen, vara uthållig och lyssnande och träna, träna, träna på det. Få av oss blir fullfjädrade utan träning. För att kunna träna på ett klokt och bra sätt och få ett bra resultat, behövs mycket bra coacher.

Vi har lyckan att ha många skickliga tränare i förskolor och skolor i Nacka, det ser vi på våra fina och höga resultat. Inte desto mindre är det ett klart utvecklingsområde att nå upp till våra mål och förväntningar om världens bästa förskola och skola, för alla – varje dag!

Imorgon fortsätter jag förklara hur jag tänker att världens bästa skola byggs.

 

 

 

 

 

 

 

/Susanne Nord 

Publicerat i Okategoriserade |

Visst tänker vi på EU:s nyckelkompetenser…..

EU och OECD (Europeiska Unionen och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har tagit fram åtta nyckelkompetenser som vi skrivit under på att väva in i vårt utbildningssystem. Alla åtta kompetenserna är lika viktiga, men går ibland in i varandra. Det är meningen att var och en av dem ska kunna bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle där individen snabbt behöver ställa om och vara flexibel. De åtta nyckelkompetenserna är:

1)     Kommunikation på modersmålet: förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter

2)     Kommunikation på främmande språk: som ovan, men innefattar även förmedlingskompetens (d.v.s. att sammanfatta, parafrasera, tolka eller översätta) och interkulturell förståelse

3)     Matematik, vetenskaplig och teknisk kompetens: goda räknekunskaper, en förståelse av naturens värld och förmåga att tillämpa kunskap och teknik på uppfattade mänskliga behov (t.ex. medicin, transport eller kommunikation)

4)     Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation

5)     Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande antingen enskilt eller i grupp

6)     Social och medborgerlig kompetens: förmåga att delta ändamålsenligt och konstruktivt i sitt sociala liv och arbetsliv och engagera sig i aktiv och demokratisk delaktighet, i synnerhet i samhällen med allt större mångfald

7)     Initiativförmåga och företagaranda: förmågan att omsätta idéer i handling genom kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt

8)     Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer: förmågan att uppskatta den kreativa betydelsen av idéer, upplevelser och känslor i ett antal medier; t.ex. musik, litteratur, visuell konst och scenkonst.

Hur skapar vi, inte bara på pappret och med vackra ord en förskola och skola som utgår ifrån att varje människa ska nå sin absoluta potential? Hur undviker vi att se på utbildning i form av kunskaper som ska ”trattas” ner i barnen och eleverna? Hur kan vi istället konstruera utbildningsmaskineriet att vara format som ett upp och nedvänt stort fat? Den metaforen använder Troed Troedsson och fortsätter: ”Unga människor faller ner på fatet från väldigt olika ställen. Och de kommer att lämna fatet på ännu mer olika ställen.” Han fortsätter med att fatet, under förutsättning att det är rätt konstruerat ger ”varje människa en oerhört mycket större chans att nå just sin potential istället för att bil medelbra på medelmål.” I mitt jobb som utbildningsdirektör tycker jag att det viktigaste är att alla som arbetar med barn och elever i Nacka har ett mycket starkt fokus så vi att stödjer alla barn och elever att hitta sina förmågor och sina strategier för sitt eget lärande. Vi skapar då de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet, för alla – varje dag!

Jag har funderat över en tankelek. Om vi satte en kamera på en ung människas huvud under en dag i förskolan eller en skoldag, vad skulle vi då få se? Hur många förmågor skulle vi kunna pricka inom nyckelkompetensen ”lära att lära” eller ”initiativförmåga och företagaranda”?

Imorgon fortsätter jag förklara hur jag tänker att världens bästa skola byggs.

 

 

 

 

 

 

 

/Susanne Nord 

Publicerat i Okategoriserade |

Lärande, kunskap och bildning är vackra ord om det som är bland det viktigaste i livet. Mitt namn är Susanne Nord och i min roll som utbildningsdirektör i Nacka arbetar jag med att fylla dessa ord med mening och betydelse. Allra närmast mitt hjärta ligger självklart alla barn och elever.

Om detta vill jag berätta under min vecka som gästbloggare hos stadsdirektör Lena Dahlstedt.

För att alla barn och elever ska få det som de har rätt till i förskolan och skolan finns Sveriges fjärde största lagkomplex till hands. Storleken och omfånget är obekant för de flesta, trots att så många i vårt land berörs av det! Om man liknar lagstiftningen med ramen till en tavla, är det så fantastiskt utformat, att vi aldrig haft större frihet att innanför ramen skapa världens bästa förskola och skola, för alla – varje dag! Det är vårt motto i Nacka.

Alltför ofta möts jag av negativa bilder om jämmer och elände i utbildningsvärlden, när jag läser tidningar, lyssnar på radio eller följer flöden i sociala medier. Dessa artiklar och inlägg ska på inga sätt förringas, vi har utmaningar och dem ska vi jobba med. Men till dig som nu följer mig i fem dagar vill jag som motvikt ge mina bilder till det stora, mäktiga och häftiga maskineri som kallas utbildning. Vi har nämligen fantastiska förutsättningar att skapa världens bästa förskola och skola för dagens och framtidens elever. Fem av dem tänker jag ta chansen att dela med mig av och utveckla.

Så häng med – här kommer den första:

All utbildning utgår ifrån normer och värden

Från mitt perspektiv kan vitsen med utbildning, enklast besvaras med en lässtund om portalparagrafen i skollagen från 2010 och de senaste läroplanerna för förskolan och grundskolan. Det är mycket kloka och väl avvägda formuleringar om det som är förskolans och skolans uppdrag i normer och värden. Det som står först där, står där inte av en slump och enligt mig talar vi alldeles för lite om detta.

Att lära sig att förhålla sig till varandra och omvärlden, få egna ståndpunkter, bidra till att skapa normer och värden som man kan stå upp för i vårt samhälle och vår värld, att tänka utanför sitt eget jag, visa respekt mot sig själv och andra, ja, listan kan ju bli hur lång som helst, men det är likväl vårt uppdrag, vår skyldighet, att se till att det är det som våra barn och unga får med sig in i vuxenlivet. Om vi inte har ett värdegrundsarbete värt namnet, så blir det svårt att överhuvudtaget lära sig något och vad är då vitsen med att trava iväg till förskola och skola?

Varför kommer inte värdegrundsarbetet fram i debatten och varför visas inte det arbetet upp? Jag saknar de goda exemplen, jag saknar debatten och kunskaperna om vad som faktiskt står att vi ska jobba med och för, varför och för vem. För det är ett arbete som syns i verksamheterna, jag ser det när jag varje vecka är på besök i förskolor och skolor och talar med barn, elever och personal, det syns i resultaten och det kan till och med kännas!

Förskolor och skolor är till för att skapa en väg för barn och elever in i vuxenlivet. Tänk om det skulle vara så att ett robust värdegrundsarbete är en av nyckelfaktorerna som bidrar till mottot – världens bästa utbildning, för alla – varje dag, inte bara i Nacka?

Imorgon fortsätter jag förklara hur jag tänker att världens bästa skola byggs.

 

 

 

 

 

 

 

/Susanne Nord

Publicerat i Okategoriserade |

Så här i början av ett nytt år känns allt möjligt. Många drömmer om ett nytt jobb, en ny partner, att det ska gå bra för barnen eller att det bara ska vara kul. Att världen ska bli en bättre plats att leva på eller att klimatförändringarna ska bromsa upp. Vad drömmer du om? Vad vill du ska hända på det nya året? För dig, för din familj eller dina nära och kära. På ditt arbete eller i skolan?

Jag vill göra mitt bästa för att nackaborna ska få ett så bra liv som möjligt. Att de ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. Och att Nacka ska fortsätta att utvecklas i den riktning som medborgarna vill.

Jag vill också att alla medarbetare ska få möjlighet att utvecklas i sina olika roller. Att få möjlighet att växa och bidra med det de kan och vill. Och att cheferna i Nacka ska vilja göra sitt bästa varje dag.

Varför vill jag det? Jag tycker om att bidra till andras utveckling, det har jag gjort så länge jag kan minnas. Tror att det var därför jag valde att bli lärare för länge sedan. Det finns inget bättre än när jag ser andra växa och utvecklas.

Sen vill jag förstås också utvecklas själv. Jag är himla nyfiken och tycker om att lära mig nya saker. Det är häftigt när jag förstår och får det att funka trots att det är riktigt svårt.

För mig är det viktigt med mål som har en mening, men också med en meningsfull resa. Att må bra under tiden tror jag bidrar till att jag gör ett bättre jobb. Att hålla en lagom balans mellan arbete och fritid är viktigt för mig för att kunna vara en hållbar chef.

Vad vill du 2017 och varför vill du vet? Hur ska du göra för att komma dit du vill? Hur ska du vara varje dag för att du ska nå dina mål? Ett nytt år är ett bra tillfälle att ta en ordentlig funderare på vad du vill och vad som är dina drivkrafter. Och hur du ska ta dig till dina mål.

Lycka till på din resa 2017 och se till att må bra under tiden Om du mår bra blir du säkert en bättre medarbetare, chef, partner, förälder eller vad du nu vill vara.

Varma hälsningar Lena

Publicerat i Okategoriserade |

2016, det var ett märkligt år, många stora händelser i världen, en hel del som kan oroa och till och med vara skrämmande men också glimtar av hopp.

Men just nu vid mitt skrivbord så är det närmare saker som rör sig i min hjärna. Jag har ju den stora glädjen och utmaningen att ytterst ansvara för ett härligt, brokigt och omfångsrikt produktionsområde som heter Välfärd samhällsservice.

Så jag kan bry min hjärna om till exempel våra kommunalt drivna bibliotek. Hur var deras 2016, ja de hade en hel del förändringar i ledningsorganisationen, de rensade och ensade för att få en bättre ekonomi, de har fortsatt att hitta nya aktiviteter som till exempel Brännpunkt-serien där dagsaktuella föreläsare bjudits in för ge sin syn på vad som händer här och i vår omvärld eller vårt ökade samarbete med civilsamhället som exempelvis Hållplats Fisksätra på vårt bibliotek där.

 

 

 

 

Men i deras framtid så står vi inför en ny biblioteksupphandling, spännande och utmanande, får vi fortsatt driva de bibliotek vi har, eller några nya eller…….? Denna gång känns som att alla är taggade och hungriga på att lyckas vinna så mycket som möjligt. Det finns en stark vilja att visa att vi driver bibliotek som har utvecklats med sin samtid och det finns många idéer framåt.

 

 

 

 

Jag tog en tur förbi ett av våra Seniorcenter. Skylten utanför är lite gammal (det syns inte men det står fortfarande Tallidsgården som det hette för över tio år sedan) den speglar inte alls alla förändringar som skett innanför väggarna. För några få år sedan var det en verksamhet i kris. Ett enormt jobb har gjorts för att vända skutan och det har lyckats. Alltid kul att vara med om att något som tett sig omöjligt faktiskt går att genomföra. Men vi kan ju inte bara stanna upp med det. Lokalerna är fortfarande inte optimala, de är inte anpassade efter dagens krav och det är svårt att bedriva utveckling. Hur kan vi ändå fortsätta den positiva utvecklingen? Kan vi utnyttja lokalernas beskaffenhet till vår fördel på något sätt istället för bara förbanna att väggarna står där det står? Hmm, jag tror det …

 

 

 

 

På min skärm så ser jag också en ritning på hur det kan komma att se ut i Älta centrum efter den förnyelse som ska ske där. Vi har nu möjlighet att planera för ett nytt Seniorcenter. Vilka fantastiska möjligheter att också kunna bygga in flexibla lösningar från början. Ett ställe där väggarna och tankarna inte sitter fast på något sätt.

Ja, så här i slutet av året finns det mycket att tänka på, hur ska fritidsgårdarna fortsätta att bygga på sitt goda renommé samtidigt som de behöver utvecklas snabbt för att fortsätta vara relevanta för våra ungdomar? Hur kan Arbets- och karriärverksamheten få fart på nya snabba insatser med kombinerat arbete och studier för nackas nyanlända. Hur ska etableringsgruppen för nyanlända organisera sig på bästa sätt för att hinna med sitt ständigt växande uppdrag? Listan tar aldrig slut.

Men det är ju det som gör att mitt jobb aldrig blir långtråkigt. Under våren samlades vi alla i ledningen för Välfärd samhällsservice. Vi jobbade just med frågan att leda i ständig förändring. Det är ju det som är vår verklighet. Vi jobbar alla mitt i samhället och vårt samhälle och vår omvärld förändras ständigt, våra kunder förändrar sina krav och får också nya eller ändrade behov. De flesta av våra verksamheter verkar i konkurrens och vi måste hela tiden jobba för att våra kunder väljer just oss. Då måste vi ständigt lyssna, lära och göra om. Så ständig förändring är alla våra medarbetares verklighet och de lyckas varje dag.

Så när jag nu tänker bakåt så här i slutet av 2016 som på många sätt varit ett omtumlande år så är jag helt lugn när jag också tänker framåt. Vi fixar ju det!

God Jul och Gott Nytt 2017!

 

 

 

 

 

 

 

Anette Böe

Produktionsdirektör för Välfärd samhällsservice

Publicerat i Okategoriserade |

Nu vänder det snart, ljuset kommer tillbaka, lite för varje dag. Solnedgången ikväll glittrade till ordentligt och påminner om att det kommer en vår. Men först ska vi fira jul och nyår med våra närmaste. Jag bakar pepparkakor, ugnsbakar skinkan och kokar knäck allt enligt våra familjerecept. Du gör säkert detsamma med dina favoritrecept.

Vi kommer snart att avsluta år 2016. Det ser ut att bli det bästa året någonsin i Nacka. Ekonomi i balans, mycket goda resultat och hög kvalitet i nästan alla grenar. Vi lyckade ta oss upp på näringslivspallen och blev trea i år. Vi blev också Årets cykelkommun i Stockholms län. Vi har just genomfört en stor fastighetsförsäljning till Hemsö och tecknat en överenskommelse om överdäckning, bussterminal och trafikplatser i centrala Nacka. Vi har också skrivit genomförandeavtal om tunnelbanan.

Våra medborgare och våra medarbetare är mycket nöjda. Vi är en attraktiv arbetsgivare som många kan rekommendera till andra. Jag är både stolt och glad att vi tillsammans lyckats åstadkomma så mycket bra för våra medborgare. Varmt tack för alla dina insatser under året.

 

Men vi har också jobbat väldigt hårt i år. Jag hoppas att vi alla ska få den vila och avkoppling som vi behöver. Jag kommer att vara ute så mycket det går, promenera och få frisk luft och ljus. Träna och sova mycket och läsa lite annat än kommunala dokument. Och umgås med mina nära och kära, barn och barnbarn. Hoppas att du också får en skön ledighet i samband med helgerna.

Önskar en riktigt God jul och Gott Nytt år!

Lena Dahlstedt

Publicerat i Okategoriserade |

…är en devis jag bär med mig sedan alla vi, 2600  medarbetare, i Välfärd skola möttes i en gemensam kick-off och inspirationsträff på Waterfront. Vi träffades för att fira framgångar men också för att fundera kring morgondagens lärande. Det enkla kan också vara kul men det svåra, utmanande gör att vi får utveckla vår egen tanke och förmåga. Förskolan och skolan ska stimulera till nyfikenhet och lust att lära mer och att lära för livet. Vi måste rusta våra unga att möta framtiden med tillförsikt om att vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Möjligheterna är oändliga. Insikten om att vi har en gemensam jord där likheterna är fler än det som skiljer oss åt är viktigt i en värld där avståndet krymper mellan oss människor.

Som direktör för Välfärd skola, Nackas kommunala förskolor och skolor, är jag så imponerad över det otroliga engagemang som våra medarbetare visar dagligen i mötet med våra barn, elever och föräldrar. Vårt motto våga göra – våga dela är en viktig framgångsfaktor och exemplen är många på idérikedom och skaparkraft vilket bidrar till ökad måluppfyllelse för våra elever.

 

 

 

 

 

För en tid sedan hade vi besök av en delstatsprovins i södra Sydkorea som fascinerades av att alla verkade så glada som var i de skolor de besökte. De vill lära sig mer om ”happy schools” och ser hur viktigt det är att ”klimatet” i förskolan och skolan präglas av glädje och värme.  En av mina koreanska vänner har sagt att vi må toppa PISA-ligan men eleverna är inte tillräckligt kreativa och nyskapande vilket era elever är.

 

 

 

 

 

 

Jag vill önska er alla en riktigt god jul och ett nytt, nyfiket och kreativt år 2017!

 

 

 

 

 

 

Einar Fransson, produktionsdirektör, Välfärd skola

Publicerat i Okategoriserade |

Hej,

Idag är jag gästbloggare på Stadsdirektörens blogg. Jag heter Gunilla Glantz och är Stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun. Mitt jobb är fantastiskt och alla ni som jobbar med stadsutveckling i Nacka har ett fantastiskt uppdrag. Tänk att få bidra till att lösa den bostadsbrist som vi har i vår region och vårt land samtidigt som vi bygger en tät och blandad ny stad där det idag är byggnader och trafikleder i en ganska stor röra. Vi är idag något så ovanligt som en kommun med 100 000 invånare utan centrum/stadskärna och det ska vi ändra på!

Vi är just nu inne i ett intensivt skede med många projekt som byggstartas och där nya Nackabor kommer att kunna flytta in i nya bostäder redan nästa år. 2016 började 950 nya bostäder byggas i Nacka och nästa år, 2017, kommer ungefär 1200 bostäder att byggstartas, många av byggstarterna sker i Tollare, på Kvarnholmen, i Nacka Strand och i Ältadalen.  Samtidigt har vi satt igång planeringen för en stor mängd nya stadsbyggnadsprojekt så vi är också inne i ett intensivt planeringsskede. Nu ska visionen om en tät och blandad stad som är nära och nyskapande förverkligas. Det jag funderar mycket på är hur vi ska göra avvägningarna mellan att få till en tät stad som ger förutsättningar för folkliv och närhet med torg och restauranger, och en funktionell stad där sophämtningen fungerar och cykling och kollektivtrafik prioriteras. Vi vill ju ha myskänslan som finns bla i södra Frankrike (bilden nedan är från Nice) men också en bättre funktion än man har där.

 

Snart är det jul och härligt jullov. Själv ska jag åka två veckor till Singapore direkt efter julafton. Jag ska åka med min familj och bo hos vänner till oss som flyttat dit, de bor i ett gammalt viktorianskt radhus mitt i citykärnan i Singapore. Det ska bli jättespännande att upptäcka denna stora stad och se om det finns någonting att lära sig om stadsbyggande där.

Hoppas att ni alla får en riktigt härlig julhelg och att ni vilar upp er efter det hårda men också härliga uppdrag som vi alla har som jobbar i en kommun!

Hälsningar,

Gunilla

 

Publicerat i Okategoriserade |

Nu har advent kommit och det är härligt att få tända ljus under den mörka årstiden. Jag glädjs åt att julen snart är här och i år har jag storjul med hela släkten hos mig. Inom ekonomiprocessen är det också väntans tider. I januari ska vi ta ett nytt ekonomisystem och ett nytt e-handelssystem i drift. Det ska bli li lätt att göra rätt och att beställa.

Många medarbetare håller nu på med att testa systemen så att flöden går rätt och i andra delar av systemet så byggs det sista. Det är många som gör en stor insats för att få systemet på plats.  Ekonomisystemet kan sägas vara det ekonomiska hjärtat det flödar ut och flödar in stora mängder pengar. Visste du att kommunen omsluter 5 miljarder? Det finns ett fantastiskt engagemang i arbetet och målet är tydligt driftstart i januari. Under december kommer alla som ska arbeta i systemet att utbildas. Har du inte anmält dig så gör det nu på hemsidan!

Vad gör då en ekonomidirektör en vanlig vecka? Här kommer några axplock på måndag är det kommunstyrelse och då kommer vårt ärende kring oktoberbokslutet upp, det går bra för Nacka ekonomiskt vi kommer att nå det ekonomiska resultat som vi planerat. Många nämnder har numera en ekonomi i balans. Kommunen kommer också att ha en historiskt låg låneskuld vid utgången av 2016 300 miljoner kronor eller ca 30 000 kr per invånare. På tisdag är det kommunstyrelsens arbetsutskott och då kommer bland annat Nacka vatten och avfall AB på besök. Under den här veckan är det många styrgrupper för mig en del i stora projekt inom stadsbyggnad och inom ekonomisystemsprojektet.

Inom det finansiella området är det arbete med banker kring bland annat placering och lösen av lån. Avstämningsmöten med medarbetare finns också inplanerat under veckan. I slutet av veckan kommer vi att förbereda för fastighetsaffären med Hemsö som skall genomföras den 1 december.

 

 

 

 

 

 

Ja, det är mycket spännande som händer i Nacka. Hoppas ni alla får en bra arbetsvecka.

Hälsar,

Eva Olin

Ekonomidirektör

 

Publicerat i Okategoriserade |